Lekce

Slovanské jazyky patří do skupiny syntetických jazyků, což znamená, že různé gramatické jevy jsou vyjádřeny změnou struktury slova - přidáním koncovky nebo předpony, úpravou kořene slova atd. - narozdíl od angličtiny a jiných analytických jazyků, v nichž se stejného výsledku dosáhne použitím pomocných sloves, zájmen a přídavných jmen, přičemž samotné slovo zůstává nezměněno. Novoslověnštině, stejně jako ostatním slovanským jazykům, stačí často jediné slovo k vyjádření něčeho, co angličtina bez několika dalších slov vyjádřit nedokáže. Slovanské jazyky totiž používají souborný systém skloňování a časování. Skloňování se týká podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen a číslic, zatímco časování pouze sloves.

Měli bychom také poznamenat, že latina, řečtina i sanskrt mají velmi podobnou mluvnici a tvarosloví, taktéž skloňují a časují jako my. Tato shoda rozhodně není žádnou náhodou, všechny tyto jazyky totiž patří do velké skupiny indoevropských jazyků. Byli byste překvapeni, kolik slov a gramatických principů z jiných jazyků je podobných těm slovanským.


Jak se naučit novoslověnsky?

 1. Při studiu novoslověnštiny vám doporučujeme používat náš přehled novoslověnské gramatiky, můžete jej stáhnout zde. Stránka download.neoslavonic.org má ještě další zajímavé informace, které se vám mohou hodit.

 2. Detailní popis novoslověnské mluvnice a další užitečné infromace naleznete na www.neoslavonic.org.

 3. Slovíčka jsou neoddělitelnou součástí Vašeho studia, proto se je učte. 

   Na těchto stránkách můžete nalézt pomocné slovníky (slovník NS-EN a slovník EN-NS), které obsahují 500 slov užitých v učebnici.


   Základní novoslověnský slovník
  se nachází na download.neoslavonic.org/slovniky ns. Jsou v nich základní slova, společný základ všech žijících slovanských jazyků a modernizovaná slova z raně středověkých pramenů, jejichž celkový počet se blíží šesti tisícům. Avšak slova dnešní doby, například technické, nebo vědecké pojmy, v něm nenajdete. Museli jsme je vytvořit uměle sjednocením slov Slovanských jazyků.

    Všeslovanský slovník moderních pojmů je na vlastní stánce: dict.slovioski.com.


   Nestačí-li vám zde uvedené slovníky, máte možnost použít slovo ze svého slovanského jazyka, v tomto případě jej ale upravte dle pravidel novoslověnské gramatiky. Pokud nejste rodilý mluvčí, zkuste použít slovo některého žijícího slovanského jazyka. Dobrého výsledku dosáhnete užitím slov ze slovenštiny nebo rusínštiny, ale i ostatní mohou dobře posloužit (čeština, chorvatšina, srbština, ukrajinština...). Užijete-li této metody, musíte dávat pozor na
  dvě věci:

  • Spousta řečí často obsahuje slova neslovanského původu. Například polština má spoustu slov z jazyka německého, ruština používá slova pocházející z tatarštiny a v jihoslovanských jazycích se vyskytují slova původu tureckého a řeckého. Proto je nutné se předem ujistit, zdali ono slovo znají i  ostatní slovanské jazyky.

  • Slovanské jazyky mají spoustu slov, která si jsou opravdu podobná, někdy i stejná, avšak se liší významem. Pro jistotu Vám doporučujeme se podívat na tuto stránku: false friends of the slavist, kde naleznete seznam těhto "falešných kamarádů".

 1. Působíme také na poli internetového zpravodajství, IZVIESTIJA.info, kde se nachází zajímavé članky v novoslověnštině. Dokonce se zde můžete stát i redaktorem.

 2. Chcete-li zlepšit Vaše jazykové schopnosti, zajistěte co nehladší možný přechod mezi Vašimi myšlenkami. Toho lze docílit pomocí tzv. přechodových slov, pomáhají Vaše myšlenky spojovat a plynule přecházet od jedné k druhé. Naleznete je (this page) - čeká se na překlad stránky.

 3. Zde je list slov, která vám usnadní komunikaci v každodenním životě, určitě nebude na škodu, naučíte-li se je nazpaměť. (here)

 4. V případě potřeby, máte možnost použít náš generátor řeči, který funguje online na této adrese: generator.neoslavonic.org.
Comments