Lekce‎ > ‎

Přehled


Používané zktratky a akronymy

 sent.  věta, souvětí
 clause  věta
 subj.  podmět
 obj.  předmět
 prov.  příslovečné určení
 sg.  jednotné číslo 
 pl.  množné číslo
 du.  dvojné číslo
 m.  mužský rod
 f.  ženský rod
 n.  střední rod
 noun  podstatné jméno
 N  nominativ
 G  genitiv
 D  dativ
 A  akuzativ
 V  vokativ
 L  lokál
 I  instrumentál
 1.  1. osoba
 2.  2. osoba
 3.  3. osoba
 adj.  přídavné jméno
 pron.  zájmeno
 num.  číslovka
 pers.  osobní zájmeno
 dem.  ukazovací zájmeno
 int.  tázací zájmeno
 rel.  vztažné zájmeno
 indef.  neurčité zájmeno
 v.  sloveso
 inf.  infinitiv
 imp.  rozkazovací způsob
 pres.  přítomný čas
 past  minulý čas
 futur.  budoucí čas
 pf.  dokonavý vid
 ipf.  nedokonavý vid
 adv.  příslovce
 prep.  předložka
 conj.  spojka
 pref.  předpona
 suff.  přípona
 inter.  citoslovce
Comments